HYDROGEOLOGIA

budowa, renowacje i likwidacje ujęć wód podziemnych -

projekty, dokumentacje, nadzory geologiczne i inwestorskie

opinie i ekspertyzy w zakresie lokalizacji i eksploatacji ujęć wody

ekspertyzy stanu technicznego i pomiary kontrolne studzien

projekty stref ochronnych ujęć wody

projekty studzien i otworów do instalacji geotermalnych

(pomp ciepła)

mapy hydrogeologiczne

projektowanie i wykonywanie piezometrów i otworów

obserwacyjnych

dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne

dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne

OCHRONA ŚRODOWISKA

raporty o oddziaływaniu na środowisko w procesie inwestycyjnym

informacje o planowanych przedsięwzięciach w procedurze OOŚ

przeglądy ekologiczne

monitoring i badania środowiska gruntowo-wodnego

programy ochrony środowiska

opracowania ekofizjograficzne w planowaniu przestrzennym

prognozy skutków planów zagospodarowania przestrzennego

GOSPODARKA WODNA

operaty wodnoprawne na:

- pobór wód

- odprowadzenie ścieków do wód i do ziemi

- odprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

- budowę urządzeń wodnych

GOSPODARKA ODPADAMI

wnioski do decyzji na wytwarzanie odpadów

informacje o wytwarzanych odpadach

programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi

plany gospodarki odpadami